Adatkezelési tájékoztató

 Adatkezelés

1.1.    A Játékosok személyes adatainak kezelésére jelen pont, valamint az EU 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelet (GDPR) rendelkezései irányadók:

 • Adatkezelő: az 1. pontban foglalt Szervező.
 • Adatvédelmi tisztviselő: Molnár-Tóth Hajnalka, adatvedelem@wienerberger.hu.
 • Kezelt adatok köre: név, e-mail cím, válasz a „mikor tervez építkezni, tetőt felújítani“ kérdésre.
 • Érintettek: a Játékosok.
 • Adatok forrása: az adatokat közvetlenül a Játékosok adják meg.
 • Adatkezelés jogalapja: a Játékos hozzájárulása; a Játékos a Játékban történő online regisztrációkor elfogadta a jelen Szabályzatot és Adatkezelési tájékoztatót; a hozzájárulás bármikor visszavonható, azonban visszavonás esetén a Játékos Játékban való részvétele megszűnik és onantól nem illetik meg a Játékos jogai.
 • Adatkezelés célja: a Játékban való részvétel nyilvántartása, a játékot érintő ügyekben kapcsolattartás, a nyertesek értesítése és a nyeremények átadása.
 • Adatkezelés időtartama: a Szervező a ki nem sorsolt Játékosok adatait a sorsolást követően; a kisorsolt nyertes és pótnyertesek adatait (sorsolási jegyzőkönyv) pedig a nyeremény átadását követő 8 év elteltével törli.
 • A Szervező az adatokat nem továbbítja harmadik személy részére.

1.2.    A Játékos jogai:

 

 • tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről;
 • tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, és amennyiben a Szervező az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatokat törli; kérheti adatai törlését; ez esetben a Játékban való részvétele is megszűnik, adatok hiányában a Játékban való részvétel technikailag nem lehetséges;
 • kérheti adatainak helyesbítését, amennyiben azok pontatlanok;
 • ha a Szervező az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, az érintett kártérítésre jogosult; jogszabályban meghatározott esetben sérelemdíjra jogosult.

Az érintett jogait a jelen Szabályzatban meghatározott e-mail címre vagy postai címre küldött levél útján, díjmentesen gyakorolhatja.

 

A Szervező a kérelmet kivizsgálja és a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet a fenti, bármely kérelem kapcsán hozott intézkedésről, az intézkedés elmaradásának okáról vagy a válaszadás határidejének meghosszabbításáról. A válaszadás legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható, ha a kérelmek száma vagy a kérelem összetettsége miatt indokolt.

Az érintettek jogai adatvédelmi jogaik megsértése esetén:

 • a Szervezőhöz fordulhatnak az 1. vagy 8. pontban meghatározott elérhetőségeken: aki a kérelmet annak benyújtásától számított 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja;
 • bírósághoz fordulhatnak: a pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja; a bíróság az ügyben soron kívül jár el.
 • a felügyeleti hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panasszal élhetnek (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; tel.: +36 (1) 391-1400; http://www.naih.hu; ugyfelszolgalat@naih.hu.

1.3.    Hírlevél:

Amennyiben a Játékos a Szervező hírlevelére feliratkozott, úgy a hírlevélküldésre vonatkozó szabályokat a www.wienerberger.hu oldalon lévő Adatkezelési Tájékoztatóban éri el.

1.4.      Sütik:

Az online szolgáltatásaink jellemzően „munkamenet sütiket” használ, melyek a böngésző bezárásakor automatikusan törlődnek. Esetenként „állandó sütiket” is használnak, amelyek addig az eszközén maradnak, amíg le nem járnak, vagy amíg manuálisan nem törlik azokat. Az állandó sütik lehetővé teszik, hogy a következő látogatáskor felismerjük a böngészőjét. A „harmadik féltől származó sütik”, vagyis harmadik fél szolgáltatók, pl. Google Inc., sütijeire vonatkozó tájékoztatást lásd az adott szolgáltató adatvédelmi szabályainál.

A böngésző vagy a mobileszközök adatvédelmének megfelelő beállítása lehetővé teszi, hogy Ön értesítést kapjon, valahányszor sütit küldenek az eszközére, így Ön eseti alapon eldöntheti, hogy engedélyezi vagy megtiltja azok használatát. Emellett csak bizonyos esetekben vagy alapbeállításként letilthatja a sütik fogadását, és aktiválhatja a sütik automatikus törlését a böngésző minden egyes bezárásánál. Azt azonban mindig szem előtt kell tartani, hogy a sütik inaktiválása esetén az online szolgáltatások egyes funkciói nem lesznek teljesen elérhetők.

 

NévSzolgáltatódomainCélLejáratTípus
__gfp_64bGemiuswienerberger.huközönségméréshez kapcsolódó információgyűjtés1000 napHTTP Cookie
GdynGemiushu.hit.gemius.plletöltésmérés5 évHTTP Cookie
GADGemiushugde.adocean.plkreatív megjelenések vezérlése5 évHTTP Cookie
GtestGemiushu.hit.gemius.pltesztelés5 évHTTP Cookie
OPT-OUTGemiushu.hit.gemius.plméréselutasítás jelzése2030 01. 01.HTTP Cookie
OPT-OUTGemiushugde.adocean.plméréselutasítás jelzése5 évHTTP Cookie
gstorageGemiusls.hit.gemius.plletöltésméréstörlésigbrowser webstorage
gaddstorageGemiusls.hit.gemius.plkreatív megjelenések vezérlésetörlésigbrowser webstorage

 

IDEdoubleclick.netA Google DoubleClick használatával regisztrálja és jelentheti a webhely felhasználóinak tevékenységét, miután megtekintette vagy rákattintott az egyik hirdető hirdetésére annak érdekében, hogy mérje a hirdetés hatékonyságát és célzott hirdetéseket jelenítsen meg a felhasználónak.1 évHTTP Cookie

 

Név: CookiePIMover
Szolgáltató: tr.affiliate.hu
Cél: Megőrzi a Látogatók állapotát a látogatások között
Lejárat: max. 30 nap
Típus: HTTP cookie

 

Név: fr
Szolgáltató: facebook
Cél: A Facebook ezen süti segítségével egy sor hirdetési terméket kínál (például valós idejű ajánlattétel harmadik féltől származó hirdetőktől)
Lejárat: max. 3 hónap
Típus: HTTP cookie

 

Név: tr
Szolgáltató: facebook
Cél: A Facebook ezen süti segítségével egy sor hirdetési terméket kínál (például valós idejű ajánlattétel harmadik féltől származó hirdetőktől)
Lejárat: max. 3 hónap
Típus: HTTP cookie

 

 1. Felelősségkizárás

A regisztráció vagy pályázatok hiányosságáért (a jelentkezéskor történő adatelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereménnyel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Szervező a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással, túlterheltséggel, internet kapcsolat megszakadásával vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Szervezővel szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a Szervező által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Szervezőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szervezőt a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

 

 1. Egyéb

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Szabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókat a Szervező köteles megfizetni.

A Játékos a Játékkal, a jelen Szabályzattal, illetve annak értelmezésével kapcsolatos bármely kérdésben a Szervező döntését fogadja el irányadónak.

A Szabályzatban nem szabályozott minden egyéb kérdésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és a GDPR rendelkezései irányadóak.

A Szervező által szervezett Játékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A Játék során átadott adatokat a Szervező kezeli, azt a Facebook semmilyen formában nem kapja meg.

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására, módosítására.

A Szabályzat elérhető a modertetocserep.hu/almaim-tetoje webcímen.

A weboldal tárhelyszolgáltatója: SzerverPlex.hu Kft (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.).

Budapest, 2018.06.11.
TONDACH Magyarország Zrt.